FDS tại lễ khánh thành NEM Center ở Vietnam

[17/11/2018] FDS đã được mời đến dự lễ khánh thành của NEM Center tại Việt Nam. Đây là một cộng đồng của người dùng và cung cấp blockchain, là nhưng người đang cung cấp dịch vụ trên nền tàng NEM. Là một nhà cung cấp outsourcing phần mềm trên NEM dApp cho nhiều khách hàng, FDS tham gia không chỉ cộng đồng tại Việt Nam mà còn tham gia đóng góp vào thế giớ to lớn của những use cases blockchain trên  NEM