FDS – Proximax partnership opening

SINGAPORE / HO CHI MINH CITY – 24/05/2019 – ProximaX đặt Việt Nam FDS Soft Co. Ltd. (“FDS”) là nhà tích hợp hệ thống để thực hiện những dự án bao gồm xây dựng thiết kế trước và sau khi bán, thực hiện, kiểm tra, tích hợp, bảo trì, hỗ trợ và tùy chỉnh cho khách hàng tiềm năng tại Vietnam và khu vực Châu Á.

FDS đã được ProximaX đặt làm nhà tích hợp hệ thống cho nhiều dự án. tìm hiểu thêm tại đây: https://lnkd.in/fUHykVr