FDS Soft – Thảo luận giữa các SME tại Trường Đại Học Kinh Tế Luật

FDS Soft đã được mời đến một cuộc thảo luận nhóm giữa các SME tại Trường Đại Học Kinh Tế Luật

Dân Tống, Tổng giám đốc công ty, đã đóng góp vào cuộc thảo luận việc làm thế nào để động viên và phát triển những người mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Cuộc thảo luận đã diễn ra một cách thành công trong việc tìm kiếm cách tốt nhất để sinh viên ra trường được đến với các môi trường làm việc trong công ty và tập đoàn.Trong lần trao đổi tiếp theo chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để thảo luận với các sinh viên và các doanh nghiệp về các vấn đề thú vị khác, ví dụ như kỹ năng mềm.